QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

 

quản-lý-dự-án-xây-dựng

Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án

Tác giả: Bùi Ngọc Toàn,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

Ký hiệu phân loại: 690.0684

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011,

Mô tả vật lý: 278tr. ; 27cm

 

 Chương 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm – vai trò – yêu cầu đối với dự án đầu tư     
1.1. Khái niệm    
1.2. Vai trò của dự án đầu tư    
1.3. Yêu cầu đối với dự án đầu tư    
2. Các giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình      
2.1. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình    
2.2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình    
2.3. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình   
3. Trình tự lập dự án đầu tư    
3.1. Cử chủ nhiệm dự án   
3.2. Lập nhóm soạn thảo    
3.3. Chuẩn bị các đề cương    
3.4. Triển khai soạn thảo dự án đầu tư    
Phụ lục chương 1. Một số quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương 2. Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng

1. Những căn cứ xác định sự cần thiết của dự án     
1.1. Các căn cứ pháp lý    
1.2. Nhu cầu về việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế – xã hội của đất nước   
1.3. Nghiên cứu về tình hình kinh tế – xã hội của khu vực đặt dự án    
1.4. Nhu cầu thị trường   

2. Phân tích kỹ thuật     

2.1. Phân tích điều kiện thiên nhiên khu vực    
2.2. Chọn cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình dự án    
2.3. Chọn hướng tuyến (nếu có)    
2.4. Các giải pháp thiết kế đối với các hạng mục của công trình    
2.5. Trình tự và kế hoạch triển khai dự án    
2.6. Kế hoạch quản lý và khai thác công trình dự án    
3. Phân tích tài chính và kinh tế – xã hội  
3.1. Tính toán tổng mức đầu tư đối với mỗi phương án    
3.2. Xác định nguồn vốn, loại nguồn vốn, nhu cầu vốn theo tiến độ    
3.3. Phân tích hiệu quả đầu tư   

4. Đánh giá tác động môi trường     

4.1. Khái niệm môi trường và đánh giá tác động môi trường    
4.2. Nội dung các giai đoạn đánh giá tác động môi trường    
5. Giới thiệu tài liệu hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu về lập và quản lý dự án      
5.1. Tổng quan về tài liệu Quản lý vòng đời của dự án (PCM)    
5.2. Bảng lôgic và hai giai đoạn lập bảng lôgic    
5.3. Chất lượng và hoạch định chất lượng    
5.4. Hoàn thành Bảng lôgic    
5.5. Sử dụng bảng lôgic trong quản lý dự án    

Chương 3. Một số phương pháp so sánh, lựa chọn phương án của dự án xây dựng

1. Phương pháp dùng một vài chỉ tiêu tài chính kinh tế tổng hợp kết hợp với 
một hệ chỉ tiêu bổ sung     
1.1. Cơ sở lý luận chung    
1.2. Hệ chỉ tiêu sử dụng để đánh giá    
2. Phương pháp dùng một chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo     
2.1. Cơ sở lý luận chung    
2.2. Một số phương pháp cụ thể    
3. Phương pháp giá trị – giá trị sử dụng     
3.1. Cơ sở lý luận chung   
3.2. Nội dung của phương pháp    
Bài tập thực hành   

Chương 4. Chi phí sử dụng vốn và giá trị của tiền theo thời gian 

1. Chi phí sử dụng vốn     
1.1. Chi phí của nợ vay    
1.2. Chi phí của vốn chủ sở hữu    
1.3. Chi phí sử dụng vốn của công ty    
1.4. Phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn có tính đến lạm phát   
2. Giá trị của tiền tệ theo thời gian      
2.1. Khái niệm suất chiết khấu    
2.2. Các công thức quy đổi dòng tiền    
Bài tập trắc nghiệm    

Chương 5. Các chỉ tiêu hiệu quả trong đánh giá dự án đầu tư

1. Đánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu tĩnh      
1.1. Chỉ tiêu chi phí cho một đơn vị sản phẩm    
1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm    
1.3. Chỉ tiêu mức doanh lợi của một đồng vốn đầu tư    
1.4. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư    

2. Đánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu động trường hợp thị trường vốn hoàn hảo    

2.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi    
2.2. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR    
2.3. Chỉ tiêu tỷ số thu chi (Tỷ số lợi ích / chi phí)    
2.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá    
3. Đánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu động trường hợp thị trường vốn không hoàn hảo     
3.1. Phương pháp dùng chỉ tiêu NFW    
3.2. Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi hỗn hợp CRR    

4. Một số ứng dụng EXCEL để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả

4.1. Hàm FV  
4.2. Hàm PV    
4.3. Hàm RATE    
4.4. Hàm NPV    
4.5. Hàm IRR    
4.6. Hàm MIRR    
4.7. Hàm NPER    
4.8. Hàm PMT   
4.9. Hàm PPMT và hàm IPMT    
Bài tập thực hành   

Chương 6. Phân tích tài chính và phân tích kinh tế – xã hội dự án xây dựng 

1. Vị trí của các loại phân tích đánh giá dự án     
2. Phân tích tài chính    
2.1. Khái niệm, mục đích, nội dung của phân tích tài chính    
2.2. Các bước tính toán, so sánh phương án    
2.3. Dòng tiền và khả năng thanh toán của dự án trong phân tích sau thuế    
2.4. Đặc điểm phân tích tài chính của một số loại dự án  

3. Phân tích kinh tế – xã hội

3.1. Những khái niệm và vấn đề chung    
3.2. Một số vấn đề về giá cả kinh tế    
3.3. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế – xã hội    
3.4. Đặc điểm phân tích kinh tế xã hội của một số loại dự án       

Chương 7. Quản lý rủi ro dự án

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN     
1.1. Rủi ro và bất định trong quản lý dự án    
1.2. Quản lý rủi ro dự án   
1.3. Nhiệm vụ của quản lý rủi ro theo các giai đoạn của vòng đời dự án    
1.4. Tổ chức thực hiện quản lý rủi ro dự án    
2. PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN     
2.1. Các vấn đề cơ bản của phân tích rủi ro dự án    
2.2. Phân tích định tính    
2.3. Phân tích định lượng    
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RỦI RO DỰ ÁN     
3.1. Phương pháp phân chia rủi ro    
3.2. Phương pháp dự phòng    
3.3. Bảo hiểm    
BÀI TẬP THỰC HÀNH    

Chương 8. Thẩm định dự án 

1. Khái niệm, ý nghĩa và sự cần thiết của thẩm định dự án    
1.1. Khái niệm    
1.2. Mục đích của thẩm định dự án    
1.3. Ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư    
2. Tổ chức thẩm định dự án     
2.1. Hồ sơ trình duyệt    
2.2. Nguyên tắc thẩm định dự án đầu tư    
2.3. Phân cấp thẩm định dự án đầu tư   
2.4. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư    
3. Phương pháp thẩm định dự án     
3.1. Thẩm định theo trình tự    
3.2. Thẩm định theo phương pháp so sánh các chỉ tiêu   

4. Nội dung thẩm định dự án xây dựng    

4.1. Thẩm định các điều kiện pháp lý    
4.2. Thẩm định mục tiêu của dự án    
4.3. Thẩm định về sự cần thiết của dự án    
4.4. Thẩm định về kỹ thuật, công nghệ của dự án    
4.5. Thẩm định về tài chính của dự án    
4.6. Thẩm định về kinh tế – xã hội    
4.7. Thẩm định về tác động môi trường    
4.8. Thẩm định kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án