QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG

Định mức dự toán xây dựng công trình

ảnh bìa: Định mức dự toán xây dựng công trình

TÊN SÁCH: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) CÔNG TÁC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG (QĐ 1264/QĐ -BXD NGÀY 18/12/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BXD)

TÁC GIẢ: Bộ Xây dựng 

KHỔ SÁCH: 20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG: 84

NĂM XUẤT BẢN: 2018

GIÁ: 70,000 VNĐ

Mục lục

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC